KurseviŠkola je organizovana prema principima za učenje stranih jezika koje je definisao Savjet Evrope.

Obezbjeđujemo jednake mogućnosti svim polaznicima za lični razvoj, učenje, pristup informacijama i motivišemo ih na interakciju izvan jezičkih i kulturnih granica.

Jezik se uči za život, a učenjem se razvija odgovornost i samostalnost. Našim polaznicima pomažemo da budu spremni da odgovore izazovima cjeloživotnog učenja.

Nastava u Cambridge centru je planirana i organizovana tako da odgovori opštim i specifičnim ciljevima učenja. Redovno vršimo provjeru napredovanja polaznika i kreiramo nastavni proces u skladu sa postignućem i postavljenim željenim ciljevima pojedinca i grupe.

Učenje je dinamičan proces i uključuje aktivno učešće svakog pojedinca od samog početka, bez obzira na predznanje. U Cambridge centru ćete naučiti kako da učite i postanete samostalni u savladavanju jezičkih vještina potrebnih za razmjenu i korištenje informacija u globalnom okruženju.

Uloga nastavnika u našoj školi nije da predaje jezik, nego da organizuje rad i motiviše polaznike da u paru ili grupi saznaju, otkrivaju, procjenjuju, zaključuju i aktivno koriste saznanja u prirodnoj atmosferi. Ova uloga zahtijeva stalnu interakciju između polaznika i nastavnika tako da polaznik u svakom trenutku zna koje gradivo uči, šta je cilj tog procesa, koji su očekivani ishodi, odnosno rezultati učenja i šta će moći da pročita i razumije, čuje i razumije, napiše i iskaže nakon što savlada dato gradivo, i koji vokabular će biti spreman da koristi. Dakle, na svakom času se radi na sve četiri jezičke vještine, uz proširenje vokabulara. Time postižemo osnovni cilj nastavnog procesa koji podrazumijeva da polaznik stiče nova znanja, razvija nove vještine i zauzima nove stavove na kraju svakog obrazovnog ciklusa, što sigurno obezbjeđuje lični razvoj svakog pojedinca i podstiče ga na saradnju i pružanje podrške drugima.

 

Jezici
Specijalizovani kursevi engleskog jezika

Uz program opšteg jezika, birajte i jezik struke i pripremite se za nove poslovne izazove. Ovi kursevi su namijenjeni polaznicima koji su u poslu, ili planiraju početi poslovnu karijeru. Pročitajte više

Jezici
Specijalizovani kursevi njemačkog jezika

Ako želite da naučite njemački jezik brzo i savladate vještine komuniciranja za neku specifičnu namjenu, mi vam nudimo specijalizovane kurseve za različite oblasti.Pročitajte više

Jezici
Kursevi na zahtjev za pojedince, institucije, firme i preduzeća

Ako želite da naučite engleski ili njemački jezik brzo i savladate vještine komuniciranja za neku specifičnu namjenu, mi vam nudimo one-to-one kurseve, kurs u paru ili grupi od 4 polaznika.Pročitajte više